SCHTA

PRESENTACIÓ

Benvolguts socis/es,

Tal com assenyalen els estatuts de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial, s’ha produït la renovació parcial de la Junta aprovada a l’Assemblea de Socis del propassat Desembre.  Vull començar agraint-vos a tots el suport que ens veu donar a tots els membres entrants a la Junta, als companys que han acceptat començar aquesta etapa i també als membres que han acabat la seva etapa a la Junta amb qui he tingut el privilegi de compartir dos anys de les tasques realitzades, amb especial menció a la Dra. Anna Oliveras per la seva dedicació.

Quan es comença un nou període, és costum de fixar uns objectius a dos anys que, com no pot ser d’altre forma, han de situar-se dins de l’estratègia ja iniciada per les anteriors Juntes. En aquest sentit, seguirem treballant per augmentar el nombre de socis de la Societat, oberta a tots els professionals de la salut que estiguin interessats en la Hipertensió arterial i el risc vascular, també als farmacèutics i biòlegs, metges/es residents i als graduats en infermeria. Creiem que la Societat disposa d’arguments forts per engrescar als professionals entre els que podem esmentar l’elevada producció científica dels seus membres, la qualitat dels actes científics i de formació que organitza i patrocina, el reconeixement a les millors publicacions en el camp de la hipertensió i l’ajut a la recerca. Tanmateix som conscients que encara es pot ampliar la cartera de serveis que es poden oferir als socis i procurarem desenvolupar aquest aspecte en la  mesura que sigui possible.  També volem que les activitats científiques segueixin amb el mateix nivell de qualitat que fins ara i buscar formats adaptats a les necessitats dels diferents col·lectius professionals que formen la Societat.

Animem a tots els Socis que tinguin una actitud molt proactiva en el seu entorn, amb els professionals amb qui comparteixen l’activitat clínica, per participar en els actes científics organitzats i també per afiliar-se a la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial. També dir-vos que seguim estan amatents a qualsevol suggeriment, iniciativa o projecte que ens volgueu fer arribar. Estem a la vostra disposició per tot allò que creieu que pot millorar la nostra Societat.

Una cordial salutació,

Gabriel Coll de Tuero, President en nom de la Junta de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial.

Fundació SCHTA

La Fundació neix per atendre com afinalitat general la de contribuir a un millor coneixement i control de la hipertensió arterial i demés factors de risc cardiovascular tal com les dislipèmies, el tabaquisme, la diabetes, etc, mitjançant les següents finalitats específiques:

  1. Fomentar la realització d’estudis i treballs d’investigació.
  2. Promocionar i organitzar activitats informatives i d’educació sanitària de la població.
  3. Estimular, organitzar i crear vincles científic-professionals a nivell nacional i internacional.
  4. Promoure i organitzar activitats de formació per a metges i professionals sanitaris tal com cursos, seminaris, reunions, convencions i demés actes assimilables.
  5. Col·laborar amb Societats Científiques, entitats públiques o privades i l’Administració sanitària.
  6. Promoure i organitzar activitats tendents a la millora de l’estat de salut dels sectors especialment afectats per les patologies esmentades.
  7. Elaborar i difondre, en qualsevol tipus de suport, materials informatius i publicacions.
  8. Convocar i promoure la concessió d’ajuts de qualsevol tipus.
  9. Assessorar a entitats, grups o individus en el desenvolupament d’activitats relacionades amb la finalitat fundacional.

OBJECTIUS

Agrupar​

Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d'Hipertensió Arterial, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos. Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la Hipertensió Arterial. Fomentar la creació de beques per l’ampliació d’estudis relacionats amb la Hipertensió Arterial a nivell nacional i a l’estranger.

Assessorar

Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria d'Hipertensió Arterial.

Contribuir

Contribuir al millorament científic dels seus associats.

Promoure

Promoure l’estudi de la hipertensió Arterial en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya.

Intervenir

Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyament de post-grau relacionats amb la Hipertensió Arterial a Catalunya

Col·laborar

Col·laborar amb les universitats, Hospitals i altres institucions científiques en el desenvolupament de la recerca en Hipertensió Arterial.