ESTATUTS
   
 

Denominació

ACTIVITATS

Article 35è
1. Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol.licitar la col·laboració de les persones que cregui més adients.
2. La Societat celebrarà almenys una sessió científica trimestral en el lloc on es determini. Les sessions científiques seran publiques i obertes a tots els membres. Podran prendre part en la discussió de les comunicacions tots el membres i persones invitades.
3. Les matèries a tractar en les sessions científiques, i la forma de discussió, seran determinades per la Junta Directiva, que tindrà la facultat de contractar amb les Juntes Comarcals de l´Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i de Balears, i d´invitar aquelles persones no pertanyents a la Societat que puguin esposar temes d´interès per als associats.
4. La Societat Catalana d´Hipertensió podrà crear Grups de Treball específics per a estudiar problemes concrets en l´àmbit de la Hipertensiò Arterial.Els grups estarà presidits i coordinats per un membre de la Junta Directiva i podran formar-se amb el concurs d´experts que la Junta cregui convenients.


Article 36è
La convocatòria de les sessions científiques amb l´enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 37è
La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries en les ocasions i amb els motius que tingui per convenient , quedant a la seva cura totes les responsabilitats per al millor èxit d´aquests.
Es farà un Congrés de la Societat Catalana d´Hipertensiò amb la periodicitat que la Junta cregui convenient. Pel seu funcionamet i organització, la Junta Directiva nomenarà el President del Comitè Organitzador amb dos anys d´antelació al Congrès, el qual proposarà la composició del Comitè Organitzador que estarà format per almenys sis membres, un dels quals haurà de pertànyer a la Junta Directiva de la Societat.
El Comitè Organitzador haurà de donar compte de les seves activitats davant de la Junta Directiva de la Societat.


Article 38è
Les activitats i/o relacionades que estableixi la Societat Catalana d´Hipertensió amb altres entitats o societats científiques s´hauran de comunicar a la Junta de Govern de l´ACMCB, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

Article 39è
1. La Societat Catalana d´Hipertensió no té un patrimoni inicial.
2. La Societat Catalana d´Hipertensió gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l´ACMCB.


Article 40è
Els recursos econòmics per al desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

1.Les aportacions dels socis, acordats en la Junta General Extraordinària.
2.Les subvencions dels Organismes oficials i d´altres.
3.Les ajudes d´altres persones o institucions.