ESTATUTS
   
 

Denominació

OBJECTIUS

Article 2on
1. La Societat Catalana d´Hipertensió Arterial, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:

- Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l´especialitat d´Hipertensió Arterial, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.
- Contribuir al millorament cientifí
c dels seus associats.
- Promoure l´estudi de la Hipertensió Arterial en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya.
- Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Hipertensió Arterial.
- Fomentar la creació de beques per l´ampliació d´estudis relacionats amb la Hipertensió Arterial a nivell nacional i a l´estranger.
- Col.laborar amb les universitats, Hospitals i altres institucions científiques en el desenvolupament de la recerca en Hipertensió Arterial.
- Fomentar la col·laboració amb altres Societats mediques nacionals i internacionals amb la finalitat d´establir programes científics comuns.
- Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la Hipertensió Arterial.
- Intervenir en els organismes pertinents d´ensenyament de post-grau relacionats amb la Hipertensió Arterial a Catalunya.
2. Per portar a terme aquests objectius, la Societat Catalana d´Hipertensió Arterial assumirà la representació jurídica i l´adhesió del conjunt dels seus membres a les societats germanes d´àmbit estatal i internacional.


Article 3er
1. Poden esser admeses a la Societat Catalana d´Hipertensió les persones que reuneixin els requisits previstos en l´article 31 d´aquests Estatuts.
2. La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de l'associació.