ESTATUTS
   
 

Denominaciˇ

ĎRGANS DIRECTIUS I FORMA D┤ADMINISTRACIË

Article 6Ŕ
La Societat Catalana d┤Hipertensiˇ es regirÓ pels segŘents ˛rgans:

1. L┤assemblea General.
2. LA Junta Directiva.

Article 7Ŕ
L┤assemblea, ˛rgan suprem de l┤associaciˇ, estarÓ constituïda per la totalitat dels socis.Podrßn ser ordinariez i extraordinÓries.

Article 8Ŕ
L┤Assemblea General OrdinÓria es reunirÓ una vegada l┤any a fi i efecte d┤aprovar el pressupost anual i la liquidaciˇ dels comptes anuals, i tambÚ per adoptar els acords per a la fixaciˇ de la forma i l┤import de l┤aportaciˇ per al sostenimet de les despeses de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, i aprovar la gestiˇ feta per l'˛rgan de govern. TambÚ tractarÓ la mem˛ria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovaciˇ parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l┤Assemblea, i els precs dels associats que hi assisteixin.

Article 9Ŕ
1. L┤assemblea General Ŕs l'òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. SerÓ convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d┤anticipaciˇ, mitjanšant escrit adrešat al domicili de cada soci, on es farÓ constar l┤ordre del dia, el lloc, la data i l┤hora de la reuniˇ en primera i segona convocatòria.

2. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusiˇ en l┤ordre del dia d┤un o mÚs assumptes a tractar i, si ja s┤ha convocat l┤Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terš del perÝode comprŔs entre la recepciˇ de la convocatòria i la data de reuniˇ d┤aquella. La sol·licitud tambÚ pot fer-se directament a l┤Assemblea, que decideix el que considera convenient, per˛ ˙nicament pot adoptar acords respecte a punts no inclosos en l┤ordre del dia, si aixÝ ho decideix una majoria de dos terceres parts de les persones presents.

3. L┤Assemblea quedarÓ vÓlidament constitu´da, en primera convocat˛ria, quan hi siguin presents la meitat mÚs un dels socis, i en segona convocatòria, com a mÝnim mitja hora mÚs tard, sigui quin sigui el nombre de presents.

4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi sˇn presents, amb els mateixos cÓrrecs a l ┤Assemblea General. En llur absŔncia seran substitu´ts pel Vicepresident, o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votaciˇ entre els assistents sa l ┤Assemblea General.

5. En primer lloc, en tota Assemblea es procedirÓ a la lectura i aprovaciˇ, si s┤escau, de l┤acta de l┤˙ltima Assemblea. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.

6. L┤Assemblea General és l┤˛rgan competent pe elegir els membres que compondran la Junta Directiva, i podrÓ destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi incl˛s en l┤ordre del dia.En qualsevol cas, l┤elecciˇ de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de vots.


Article 10Ŕ
Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d┤incloure la data de la reuniˇ, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a peticiˇ d┤algun d┤ells, podrÓ fer-se constar textualment una proposiciˇ o observaciˇ. L┤acta serÓ signada pel Secretari, amb el vist-i-plau del President.

Article 11Ŕ
L┤Assemblea General ExtraordinÓria es farÓ quan aixÝ ho decideixi la Junta Directiva, o bÚ quan ho sol·liciti per escrit un nombre d┤associats no inferior al 10% del total, amb inclusi˛ de l┤ordre del dia. En aquest cas, l┤assemblea tindrÓ lloc dintre d┤un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.
Per adoptar acords sobre la separaciˇ dels membres, la modificaciˇ dels estatuts, la dissoluciˇ de l┤associaciˇ o societat, la constituciˇ d┤una federaciˇ amb associacions similars o la integraciˇ en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents.


Article 12Ŕ
La Junta Directiva estarÓ constituïda per:

1.Un President
2.Vicepresident
3.Un Secretari
4.Un Tresorer
5.Quatre Vocals.

Es procurarÓ que els Vocals siguin representants dels nivells d┤assistŔncia dels malalts amb Hipertensiˇ : Hospital de ReferŔncia, Hospital Comarcal i Asistencia PrimÓria.
6.Poden crear-se altres cÓrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l┤aprovaciˇ de la Junta de Govern de l┤AcadŔmia.


Article 13Ŕ
1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d┤entre els socis amb almenys 12 mesos d┤antiguitat a la societat, per majoria simple de vots dels socis concurrents a l┤Assemblea General.

2. La votaciˇ, que serÓ secreta, es farÓ separadament per cada cÓrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta convocatòria caldrÓ que determini el periode de presentaciˇ de cÓrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentaciˇ, la Junta Directiva en farÓ una proposta que serÓ elegida per majoria simple. La convocatòria especificarÓ si s┤accepta el vot delegat i el vot per correu.
3. Els cÓrrecs de la Junta Directiva sˇn gratu´ts i honorÝfics.


Article 14Ŕ
1. 14.1- Els cÓrrecs tindran una durada de 4 anys, excepte el de President que serÓ de 2 anys.
2. 14.2- La renovaciˇ de la Junta directiva es farÓ per meitat cada 2 anys. En la primera renovaciˇ sĺelegirÓ el President, Vicepresident, el Secretari i els vocals 2on i 4rt. En la segona renovaciˇ ho faran el President, el Tresorer i els Vocals 1er i 3er.


Article 15Ŕ
La Junta Directiva es reunirÓ cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurÓ de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar sessiˇ ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mÝnim tres membres de la Junta Directiva.
Els membres elegits per substituir un membre de la Junta abans del termini normal del seu mandat, es limitarÓ a completar el mandat del substitu´t.
El President cessant, quedarÓ com a President d┤Honor de la Societat.
La primera vegada que es renovi la Junta Directiva, es farÓ en Assemblea General Ordinària que tindrÓ lloc durant el segon trimestre natural de l┤any segŘent al de la seva constituciˇ definitiva.


Article 16Ŕ
Correspon a la Junta Directiva la programaciˇ i la direcciˇ de les activitats de la societat, la gestiˇ administrativa de l┤associaciˇ i sotmetre a l┤aprovaciˇ de l┤Assemblea General el pressupost anual d┤ingressos i despeses, aixÝ com l┤estat de comptes de l┤any anterior.

Article 17Ŕ
La Junta Directiva tÚ facultat per atorgar tota classe d┤actes i contractes que siguin d┤administraciˇ o de disposiciˇ , tret dels d┤adquisiciˇ, gravamen i disposiciˇ de bÚns immobles pels quals necessitarÓ auroritzaciˇ de l┤Assemblea de socis.

Article 18Ŕ
El President de la Junta Directiva tindrÓ la representaciˇ legal de l┤Associaciˇ davant les autoritats, Tribunals, Federacions, Organismes, etc., amb amplies facultats, inclosa la de nomenar delegats i ordenar els pagaments que calgui. Igualment podrÓ adoptar mesures urgents per al millor govern, rŔgim i administraciˇ de la Societat, donant-ne compte a la Junta Directiva en la primera sessiˇ que es celebri. ActuarÓ en nom de la Societat i executarÓ els acords adoptats per l┤Assemblea o per la Junta mateixa. OrdenarÓ la convocatòria de la Junta Directiva i de l┤Assemblea General.

Article 19Ŕ
El vicepresident substituirÓ el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d┤absŔncia, malaltia o dimissiˇ.

Article 20Ŕ
El Secretari redactarÓ i signarÓ , juntament amb el President, les actes de les sessions dels ˛rgans de la Societat, tindrÓ cura del corresponent Llibre d┤Actes, aixÝ com del registre de socis.
ConvocarÓ, per ordre del President, les reunions de Junta i les Assamblees ordinÓries i extraordinària.TindrÓ custodia dels llibres, segells i documents de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.
LliurarÓ certificacions, amb el vist i plau del President i portarÓ la correspondència de la Societat.


Article 21Ŕ
1. El tresorer rebrÓ i custodiarÓ els fons pertanyents a la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, donarÓ compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirÓ la comptabilitat portant-ne un control escrit.
2. FormalitzarÓ els Pressupostos anuals d┤ingressos i despeses, aixÝ com l┤estat de comptes de l┤any anterior que presentarÓ a la Junta Directiva, perquŔ aquesta els sotmeti a l┤aprovaciˇ de l┤Assemblea General.


Article 22Ŕ
Els vocals col.laboraran en les tasques que els encarregui el President, i la Junta Directiva per a un millor desenvolupament de la Societat.

Article 23Ŕ
1. La Junta Directiva quedarÓ vÓlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, cinc dels seus membres, prendre els acords per majoria simple de concurrents. En cas d┤empat serÓ decisori el vot del President.
2. La representaciˇ de la Junta Directiva es podrÓ atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.


Article 24Ŕ
La Junta Directiva, per acord d┤una majoria no inferior als dos teršos del nombre dels seus membres, podrÓ delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres.En tot cas, no serÓ delegable retre comptes a l┤Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest ˛rgan de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.

Article 25Ŕ
1. La Societat Catalana d┤Hipertensiˇ podrÓ crear les seccions especialitzades que cregui necessari. PrŔviament haurÓ de comunicar-ho a la Junta de Govern de ┤ACMCB, perquŔ en doni el seu vist-i-plau.

Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ i actuaran a l┤empara de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.

2. La Societat Catalana d┤Hipertensiˇ podrÓ crear Seccions Territorials en el si de les Filials d l┤ACMCB.


Article 26Ŕ
El President i el Secretari de la Societat formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l┤AcadŔmia de CiŔncies Mediques de Catalunya i de Balears, la qual es reunirÓ d┤acord amb l┤article 12Ŕ dels seus Estatuts.

Article 27Ŕ
La Secretaria de l┤ACMCB i la Fundaciˇ Privada de l┤AcadŔmia de CiŔncies MŔdiques de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestiˇ econòmica i comptable de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Article 28Ŕ
Les activitats científiques de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ seran comunicades a la Junta de Govern de l┤ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusiˇ.
Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, perquŔ en tenir-ne coneixement les inclogui com a pr˛pies i en faci l┤adequada difusiˇ.
La secretaria de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ donarÓ a conŔixer regularment a la Secretaria General de l┤AcadŔmia el moviment d┤altes i baixes de socis pe a la tramesa de publicacions i la correspondència general.Al final de cada any acadŔmic elaborarÓ una mem˛ria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarÓ al Secretari General, perquŔ sigui inclosa en la mem˛ria anual de l┤ACMCB.


Article 29Ŕ
Qualsevol proposta de modificaciˇ d┤estatuts, i formaciˇ de Seccions, han d┤esser aprovats per la Junta de Govern de l┤ACMCB.Per modificar els estatuts, caldrÓ que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l┤ordre del dia, i deixant a disposiciˇ dels socis des d┤aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. SerÓ necesària l┤aprovaciˇ per una majoria de dos teršos dels socis presents a l┤Assemblea General.
Les relacions que estableixi la Societat amb altres entitats extraacadŔmiques, hauran d┤esser aprovades per la Junta de Govern de l┤AcadŔmia de CiŔncies MŔdiques de Catalunya i de Balears i no podran estar en contradicciˇ amb els Estatuts de l┤AcadŔmia.