ESTATUTS
   
 

Denominaciˇ

ELS SOCIS

Article 30Ŕ
1. El nombre de socis Ús il·limitat. Dins la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ hi haurÓ els segŘents membres :d┤Honor, Protector i Numerari.

2. Seran membres d┤Honor les persones fÝsiques o jurÝdiques que, havent dut a terme activitats rellevants en el camp de la Hipertensiˇ, siguin proposats com a tals.
Per accedir a membre d┤Honor caldrÓ que un mÝnim de 25 Socis Numeraris presentin una proposta en aquest sentit davant la Junta Directiva. Si aquesta acepta la proposta, la sotmetrÓ a l┤Assemblea General per a la seva aprovaciˇ definitiva. Dins d┤aquesta categoria estaran inclosos els expresidents de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ una vegada finalitzat el seu mandat, amb el vist i plau de l┤Assemblea General. Els membres d┤Honor estaran exempts de pagament de qualsevol tipus de quota que pugui establir-se en el si de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ. Els membres d┤Honor podran participar amb veu, per˛ sense vot, a totes les acitivitats de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, sense que puguin Ússer elegits per a cap cÓrrec directiu, si bÚ podran asistir a les reunions dels ˛rgans de govern sa les que siguin invitats.

3.Seran membres Protectors aquelles persones fÝsiques o jurÝdiques que siguin admeses com a tals, per haver ajudat de manera rellevant al desenvolupament de la Hipertensiˇ Arterial a Catalunya.
Per accedir a aquesta categoria caldrÓ que un mÝnim de 25 Socis Numeraris presentin una proposta en aquest sentit davant la Junta Directiva. Si aquesta acepta la proposta, la sotmetrÓ a l┤Assemblea General per a la seva aprovaciˇ definitiva.
Els membres Protectors estaran exempts de pagament de qualsevol tipus de quota que pugui establir-se en el si de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.
Els membres d┤Honor popdran participar amb veu, per˛ sense vot, a totes les activitats de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, sense quŔ puguin Ússer elegits per a cap cÓrrec directiu, si bÚ podran assistir a les reunions dels ˛rgans de govern a les que siguin invitats.


Article 31Ŕ
PodrÓ ser soci de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ qualsevol persona que reuneixi els requisits segŘents:

1. Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia o posseir títol universitari superior o diplomatura en alguna branca cientÝfica o professionalment relacionada amb Hipertensiˇ.
2. Ser membre de l┤ACMCB com a soci numerari o adjunt.
3. Ser aprovat per la Junta Directiva de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.


Article 32Ŕ
Els socis tenen aquests drets:

- Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci tÚ un vot.
- Esser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.
- Gaudir dels serveis que presti la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.
- Assistir a tots els actes que celebri la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.
- ╔sser informats de la marxa de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, de la identitat dels altres membres de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ, de l┤estat de comptes i, amb anterioritat a la convocat˛ria, dels assumptes que s┤hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l┤assemblea. Els membres de l┤òrgan de govern han de proporcionar la informaciˇ sol·licitada.
- Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de rŔgim intern.
- Consultar els llibres de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ.
- ╔sser escoltats prŔviament a l┤adopciˇ de mesures disciplinÓries.
- Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarÓ al soci l┤obertura d┤un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l┤incompliment dels deures com a associat .La Junta Directiva escoltarÓ prŔviament al soci, i decidirÓ motivadament si procedÚix la imposiciˇ d┤alguna sanciˇ. La seva decisiˇ podrà ser recorreguda davant de l┤Assemblea General i la Junta Directiva.
- Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.


Article 33Ŕ
SerÓ obligaciˇ dels socis :

- Obsevar els Estatuts i reglaments de rŔgim interior, i acatar i complir els acords vÓlidament adoptats pels ˛rgans de govern de la Societat Catalana d┤Hipertensi˛.
- Comprometre┤s amb les finalitats de l┤associaciˇ i participar activament en el seu assoliment.Col.laborar en les sessions cientÝfiques i en general, en totes les activitats desenvolupades per la Societat Catalana d┤Hipertensi˛.
- Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat Catalana d┤Hipertensiˇ amb el pagament de les aportacions econ˛miques previstes als estatuts i aprovats d┤acord amb ells.
- Complir amb la resta d┤obligacions que resultin de les disposicions estatutÓries.


Article 34Ŕ
Es causarÓ baixa de la Societat Catalan d┤Hipertensi˛:

- Per renuncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
- Per l┤impagament de les aportacions corresponents, prŔvia comunicaciˇ per escrit al domicili que el soci hagi designat.
- Per acord de l┤Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l┤entitat. En aquest cas, s┤obrirÓ un expedient que estarÓ a cÓrrec d┤un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.
- S┤informarÓ al soci dels fets que motiven l┤expedient. Posteriorment, l┤interessat podrÓ presentar les al.legacions que estimi convenients en el seu descÓrrec. A la vista d┤elles, la Junta Directiva decidirÓ si procedÚis sanciˇ i quina Ŕs la seva gradaciˇ, de forma escrita i motivada. La votaciˇ de la Junta Directiva serÓ secreta i per a la validesa de l┤acord s┤exigirÓ un quˇrum d┤assistŔncia de dos teršos dels seus membres. La separaciˇ definitiva com a soci, si s┤escau, haurÓ de ser aprovada davant l┤Assemblea General de Socis.