FINALITAT FUNDACIONAL
   
  La Fundació neix per atendre com afinalitat general la de contribuir a un millor coneixement i control de la hipertensió arterial i demés factors de risc cardiovascular tal com les dislipèmies, el tabaquisme, la diabetes, etc, mitjançant les següents finalitats específiques:

a- Fomentar la realització d’estudis i treballs d’investigació.

b- Promocionar i organitzar activitats informatives i d’educació sanitària de la població.

c- Estimular, organitzar i crear vincles científic-professionals a nivell nacional i internacional.

d- Promoure i organitzar activitats de formació per a metges i professionals sanitaris tal com cursos, seminaris, reunions, convencions i demés actes assimilables.

e- Col·laborar amb Societats Científiques, entitats públiques o privades i l’Administració sanitària.

f- Promoure i organitzar activitats tendents a la millora de l’estat de salut dels sectors especialment afectats per les patologies esmentades.

g- Elaborar i difondre, en qualsevol tipus de suport, materials informatius i publicacions.

h- Convocar i promoure la concessió d’ajuts de qualsevol tipus.

i- Assessorar a entitats, grups o individus en el desenvolupament d’activitats relacionades amb la finalitat fundacional.