CONVOCATÒRIES ANUALS

CONVOCATÒRIES ANUALS

15è. AJUT EN RECERCA EN HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Objectiu

Concedir ajut econòmic a un projecte de recerca en l’àmbit de la Hipertensió Arterial a Catalunya. La durada del projecte serà, com a màxim, de dos anys.

Dotació

  • €. Caldrà presentar un informe del projecte al finalitzar el En cas que l’equip investigador no desenvolupi el projecte caldrà reintegrar l’ import total de la dotació a la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular. S’entregarà un 80% a la concessió de l’ajut en el moment de l’adjudicació, i el 20% restant amb la justificació d’haver realitzat el projecte com a màxim als 2 anys de la concessió.

Bases

  • Els projectes tindran un caràcter inèdit i hauran de poder ser realitzats amb l’ import de l’ajut, i si cal amb el cofinançament establert i declarat en el moment de sol·licitar l’ajut per el
  • L’àmbit de recerca serà el territori català.
  • L’investigador principal del projecte ha de ser soci de la Societat Catalana d’ Hipertensió Arterial i Risc Vascular amb una antiguitat superior a dos

Els projectes s’hauran de presentar a la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular per correu electrònic a schta@gruporic.com, preferentment utilitzant el mateix model de les sol·licituds de

  • El pressupost sol·licitat no podrà ser superior a la quantitat establerta en la convocatòria.
  • Tots els estudis que es publiquin total o parcialment, hauran de fer constar que s’ha portat a terme amb un Ajut de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular
  • Als dos anys de la concessió de l’Ajut, la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc vascular demanarà la memòria de resultats provisionals o l’estat de l’estudi. D’altra banda, també podrà demanar que els presenti si ho creu oportú, en el marc que determini la
  • La Societat Catalana d’ Hipertensió Arterial i Risc Vascular i l’investigador principal signaran un contracte on s’hi especificaran els punts anteriorment
  • A criteri del jurat, l’ajut pot quedar desert en el cas que els projectes presentats no complissin les bases de la convocatòria o no tinguessin la qualitat i viabilitat

Jurat

Els projectes presentats seran valorats anònimament per un jurat de 3 membres designat per la Junta de la Societat Catalana d’ Hipertensió Arterial i Risc Vascular, cap dels quals podrà tenir conflictes d’interessos amb el sol·licitant.

Des de la Secretaria Tècnica es farà arribar als membres del jurat les sol·licituds ometent la identificació i procedència (lloc de treball) del/s sol·licitant/s.

L’ esmentat jurat basarà les seves decisions en els criteris següents: qualitat del disseny i viabilitat del projecte, justificació de la memòria econòmica, multidisciplinaritat, experiència de l’equip investigador, aplicabilitat dels resultats i impacte en la població.

El jurat tindrà facultats plenes per resoldre qualsevol incidència i la seva decisió serà inapel·lable. El veredicte del jurat serà notificat personalment a l’investigador principal del projecte premiat i es farà públic a la pàgina web de la Societat.

Termini de presentació

 El termini per presentar els projectes acabarà el 1 d’octubre de 2018.

Secretaria:

Montnegre, 18-24 entresol 2a Esc. A- 08029 Barcelona Tel.: 93 410 86 46 – Fax: 93 430 32 63 

e-mail: schta@gruporic.com