SCHTA

PRESENTACIÓ

Benvolguts socis de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular,

És per a mi un plaer, un orgull i un repte haver estat escollit president de la junta directiva de la nostra societat per als propers dos anys. Són temps difícils, en els que ja sigui personal, però sobretot a nivell professional, ens costa poder compaginar la nostra activitat habitual amb aquella dedicació especial a la hipertensió i el risc cardiovascular i en aquest sentit, l’objectiu de tots els integrants d’aquesta nova junta, formada per metges i metgesses de diferents especialitats mèdiques i llocs del nostre país,  durant aquests propers mesos, serà fomentar la transmissió de tots els aspectes que creiem rellevants en el maneig dels nostres pacients, d’una manera més ràpida i propera aprofitant les noves eines de comunicació fins que esperem, més d’hora que tard, ens puguem tornar a retrobar físicament.

Cuideu-vos molt!

Cordialment,

Javier Sobrino      

FUNDACIÓ SCHTA​

La Fundació neix per atendre com afinalitat general la de contribuir a un millor coneixement i control de la hipertensió arterial i demés factors de risc cardiovascular tal com les dislipèmies, el tabaquisme, la diabetes, etc, mitjançant les següents finalitats específiques:

  1. Fomentar la realització d’estudis i treballs d’investigació.
  2. Promocionar i organitzar activitats informatives i d’educació sanitària de la població.
  3. Estimular, organitzar i crear vincles científic-professionals a nivell nacional i internacional.
  4. Promoure i organitzar activitats de formació per a metges i professionals sanitaris tal com cursos, seminaris, reunions, convencions i demés actes assimilables.
  5. Col·laborar amb Societats Científiques, entitats públiques o privades i l’Administració sanitària.
  6. Promoure i organitzar activitats tendents a la millora de l’estat de salut dels sectors especialment afectats per les patologies esmentades.
  7. Elaborar i difondre, en qualsevol tipus de suport, materials informatius i publicacions.
  8. Convocar i promoure la concessió d’ajuts de qualsevol tipus.
  9. Assessorar a entitats, grups o individus en el desenvolupament d’activitats relacionades amb la finalitat fundacional.

OBJECTIUS

Agrupar​

Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d'Hipertensió Arterial, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos. Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la Hipertensió Arterial. Fomentar la creació de beques per l’ampliació d’estudis relacionats amb la Hipertensió Arterial a nivell nacional i a l’estranger.

Assessorar

Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria d'Hipertensió Arterial.

Contribuir

Contribuir al millorament científic dels seus associats.

Promoure

Promoure l’estudi de la hipertensió Arterial en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya.

Intervenir

Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyament de post-grau relacionats amb la Hipertensió Arterial a Catalunya

Col·laborar

Col·laborar amb les universitats, Hospitals i altres institucions científiques en el desenvolupament de la recerca en Hipertensió Arterial.