FUNDACIÓ HTA

Fundació Catalana d’Hipertensió Arterial

La Fundació neix per atendre com afinalitat general la de contribuir a un millor coneixement i control de la hipertensió arterial i demés factors de risc cardiovascular tal com les dislipèmies, el tabaquisme, la diabetes, etc, mitjançant les següents finalitats específiques:

  1. Fomentar la realització d’estudis i treballs d’investigació.
  2. Promocionar i organitzar activitats informatives i d’educació sanitària de la població.
  3. Estimular, organitzar i crear vincles científic-professionals a nivell nacional i internacional.
  4. Promoure i organitzar activitats de formació per a metges i professionals sanitaris tal com cursos, seminaris, reunions, convencions i demés actes assimilables.
  5. Col·laborar amb Societats Científiques, entitats públiques o privades i l’Administració sanitària.
  6. Promoure i organitzar activitats tendents a la millora de l’estat de salut dels sectors especialment afectats per les patologies esmentades.
  7. Elaborar i difondre, en qualsevol tipus de suport, materials informatius i publicacions.
  8. Convocar i promoure la concessió d’ajuts de qualsevol tipus.
  9. Assessorar a entitats, grups o individus en el desenvolupament d’activitats relacionades amb la finalitat fundacional.

OBJECTIUS

Agrupar​

Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d'Hipertensió Arterial, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos. Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la Hipertensió Arterial. Fomentar la creació de beques per l’ampliació d’estudis relacionats amb la Hipertensió Arterial a nivell nacional i a l’estranger.

Assessorar

Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria d'Hipertensió Arterial.

Contribuir

Contribuir al millorament científic dels seus associats.

Promoure

Promoure l’estudi de la hipertensió Arterial en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya.

Intervenir

Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyament de post-grau relacionats amb la Hipertensió Arterial a Catalunya

Col·laborar

Col·laborar amb les universitats, Hospitals i altres institucions científiques en el desenvolupament de la recerca en Hipertensió Arterial.

Junta

Maribel Troya Saborido

Presidenta

Jordi Roig Cárcel

Vice-President

Monica Domènech Feria-Carot

Secretària

Blanca Batalla Inserser

Tresorera

Joan Torras Borrell

Vocal primer

Carles Albaladejo Blanco​

Vocal segon

Marco Paz Bermejo

Vocal tercer

Mª Cruz Almendros Rivas ​

Vocal quart

Patronat

Pedro Armario García

Antonio Coca Payeras

Alejandro de la Sierra Iserte

Àngela Felip Benach

Antonio Martínez Amenós

Albert Botey Puig

Anna Oliveras Serrano

Alexandre Roca-Cusachs Coll

Ramón Romero González

José Luis Tovar Méndez

Ernest Vinyoles Bargalló

Gabriel Coll de Tuero

Josep Maria Galceran Gui

Javier Sobrino Martínez

JUNTA

Maribel Troya Saborido

Jordi Roig Cárcel

Monica Domènech Feria-Carot

Blanca Batalla Inserser

Joan Torras Borrell

Carles Albaladejo Blanco​

Marco Paz Bermejo

Mª Cruz Almendros Rivas ​

Contacte

Avinguda Diagonal, 511. 4º3ª

08029 Barcelona

T. +34 934 108 646