REGLAMENT ELECTORAL

REGLAMENT ELECTORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Les persones membres de la Junta Directiva són escollides pels socis i sòcies amb dret de vot de l’Assemblea General d’acord amb el següent procés electoral:

1.- CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

La Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General i anunciar-la amb una antelació mínima de trenta dies respecte la data de la celebració. Els terminis es compten per dies naturals.

La Junta Directiva decidirà en el moment de la convocatòria com es durà a terme el procés electoral: l’horari de les votacions, la constitució de la Mesa Electoral i els criteris per determinar la validesa dels vots.

En el moment de la convocatòria, la Junta Directiva nomenarà una Comissió Electoral formada pel secretari (en el cas que aquest càrrec surti a elecció serà el tresorer qui formarà part d’aquesta comissió i viceversa) i els dos vocals de la Junta Directiva la plaça dels quals no surt a elecció.

La Comissió Electoral s’encarregarà de vetllar perquè es compleixi aquest reglament. Així mateix, seran funcions de la Comissió Electoral:

  1. Serà el mitjà de comunicació entre la Junta i les Candidatures
  2. Assegurar l’acompliment d’aquest reglament electoral.
  3. Revisar i aprovar el contingut i les formes de les campanyes de comunicació que vulguin fer les candidatures.
  4. Formar part i vetllar per la constitució de la Mesa electoral
  5. Vetllar per a que s’acompleixi l’horari de votacions, així com tot el procés electoral.

La convocatòria d’eleccions ha de concretar necessàriament l’ordre del dia, el dia i hora en què se celebraran les votacions i els càrrecs a cobrir. Aquesta convocatòria serà enviada als socis i sòcies per la Secretaria Tècnica de l’entitat a través dels canals de comunicació habituals.

En la mateixa data de la convocatòria, s’ha de dipositar a la Secretaria Tècnica de la Societat la llista dels socis i sòcies amb dret de vot, que són aquelles persones que en la data de la convocatòria estan al corrent de pagament de les seves quotes, i els Socis d’Honor.

2.- PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Per presentar una candidatura, cal que les persones que en formin part siguin associades, amb una antiguitat mínima d’un any, i tenir dret de vot. Les candidatures han de ser completes i el sistema de votació serà el de llistes tancades. Es considerarà candidatura completa aquella que es presenti com a tal i contingui candidats a tots i cada un dels càrrecs a elegir, especificant quina persona és candidata per a cada càrrec.

Els candidats o candidates que formen part de la Junta Directiva han de renunciar al seu càrrec a les 72 hores de notificar que formen part d’una candidatura. No obstant això, per al bon funcionament de la Junta, es mantindran en el càrrec que ostenten en funcions fins a la presa de possessió de la següent Junta.

L’escrit de la llista que presenta candidatura ha de contenir els noms de les persones candidates, als càrrecs als quals opten i la seva signatura. Aquest escrit s’ha de presentar a la Secretaria Tècnica de la Societat en el termini de deu dies, a comptar de la convocatòria.

Cada candidatura pot nomenar una persona interventora i un o una suplent que la representin a la Mesa Electoral. Totes dues persones han de ser associades amb dret de vot i no poden ser candidates.

3.- APROVACIÓ DE LES CANDIDATURES

Transcorregut el termini de presentació de les candidatures, la Comissió Electoral aprovarà les llistes que reuneixin els requisits del procés electoral, les farà públiques i denegarà la validesa de les que no compleixin els criteris establerts en el procés electoral.

Quinze dies abans de les eleccions, com a màxim, es farà públic el procés electoral a través dels canals de comunicació ordinaris de l’entitat.

A partir d’aquest moment, les candidatures aprovades tindran dret a comunicar el seu programa de treball i les seves propostes als associats, a través de la Secretaria Tècnica de la Societat, que enviarà a tots els socis i sòcies un màxim de dues comunicacions per candidatura, en els moments indicats per cada una d’elles.

4.- VOTACIÓ

Només s’admetrà la votació presencial i el vot per correu postal, quedant exclosa la possibilitat de delegar el vot. En el moment de l’aprovació de les candidatures s’informarà del lloc, dia i horaris en què es podrà exercir el vot presencial, així com el període vàlid per a exercir el vot per correu postal.

Els socis i sòcies que vulguin exercir el seu vot per correu postal hauran de sol·licitar a la Secretaria Tècnica de l’entitat un exemplar de les paperetes editades per la Societat, una per cada candidatura presentada, i un sobre electoral. Per a l’emissió del vot, caldrà introduir la papereta corresponent dins el sobre electoral, el qual serà introduït al seu torn, per tal de garantir el secret i anonimat del vot, dins un altre sobre més gran, junt amb una còpia del DNI del votant, que serà remès per correu postal. El revers o remitent del sobre gran haurà de contenir el nom i cognoms del votant, així com la seva signatura manuscrita.

El dia o dies de l’elecció es constituirà la Mesa Electoral, formada per tots els membres de la Comissió Electoral i, si hi són presents, els interventors o interventores nomenats per les candidatures o, si és el cas, les persones que els puguin suplir. Presidirà la Mesa Electoral el secretari o el tresorer de la Junta Directiva, segons sigui el cas.

Un cop constituïda, els membres de la Mesa Electoral procediran a recollir els vots rebuts per correu postal, comprovant que la signatura efectuada al revers o remitent de la carta es correspongui amb la de la còpia del DNI continguda a l’interior de la carta, i introduint a l’urna aquells sobres electorals continguts a l’interior de les cartes que la Mesa consideri adequades al procediment establert.

Seguidament, s’iniciarà la votació presencial, durant la qual sempre hi haurà d’haver presents almenys dos dels membres de la Mesa Electoral.

Únicament es podrà votar mitjançant la introducció en un sobre electoral de les paperetes que editi la Societat, en què constarà la candidatura sencera presentada, o aquelles altres vies que designi la Junta Directiva en el moment de fer la convocatòria.

Els socis i les sòcies han d’acreditar la seva identitat amb el seu DNI o un altre document acreditatiu oficial que sigui suficient a criteri de la majoria de les persones membres de la Mesa. La Mesa ha de comprovar que el votant figura en el llistat de socis i sòcies amb dret de vot.

En cas que només es presenti una candidatura, l’horari de votació es pot reduir a criteri de la Comissió Electoral.

Arribada l’hora, la presidència de la Mesa Electoral declararà finalitzada la votació i, seguidament, les persones que formen part de la Mesa, els interventors i/o interventores, i les persones suplents emetran el seu vot. A continuació es procedirà a l’escrutini i al recompte de vots. Els resultats seran recollits simultàniament per dos membres de la Mesa Electoral.

5.- PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA

Finalitzat l’escrutini, s’aixecarà l’acta corresponent, signada per les persones que conformen la Mesa i pels interventors o interventores i persones suplents.

La presidència de la Mesa farà públic el resultat i proclamarà la candidatura que hagi obtingut més vots.