NORMATIVA PEL PATROCINI

NORMATIVA PEL PATROCINI

NORMATIVA PEL PATROCINI D’ACTIVITATS CIENTÍFIQUES DE LA SOCIETAT CATALANA D’HIPERTENSIÓ ARTERIAL

La Societat Catalana d’Hipertensió Arterial (SCHTA), d’acord amb l’article 2n. dels seus estatuts, té entre d’altres la finalitat de promoure l’estudi de la Hipertensió Arterial en els vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya. Per aquest motiu la SCHTA ha de recomanar davant els seus socis i tots aquells que ho sol·licitin determinades activitats científiques que, si bé no són organitzades directament per la SCHTA, sí estan d’acord amb els objectius de la Societat. El fet d’ atorgar el patrocini de la SCHTA a una activitat científica és una forma d’acreditació.

La Junta Directiva de la SCHTA ha decidit regular mitjançant la present normativa la concessió del patrocini o aval científic a les activitats científiques organitzades per particulars o altres institucions que tinguin com a objectiu la difusió, expansió i promoció de les diferents vessants de la Hipertensió Arterial.

Queden fora d’aquesta normativa aquelles activitats organitzades i/o finançades per la pròpia SCHTA, així com les activitats de Grups de Treball de la SCHTA. Tampoc entren en l’àmbit del Patrocini de la SCHTA aquelles activitats encaminades al reconeixement o recomanació de persones destacades en la Hipertensió Arterial.

 1. L’objectiu del PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCHTA es limita a acreditar el valor científic de l’activitat. No vincula a la SCHTA amb aspectes organitzatius i financers de l’activitat
 2. La concessió del PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCHTA autoritza a que aquesta condició i el nom de la SCHTA pugui i hagi de figurar en tota la documentació de l’activitat patrocinada, assenyalant-se explícitament la frase: “Les opinions expressades pels autors no reflecteixen necessàriament la posició de la SCHTA”.
 3. La SCHTA declinarà el patrocini de reunions o publicacions el contingut de les quals sigui eminentment la promoció comercial de fàrmacs, equips, softwares o
 4. La Junta Directiva de la SCHTA nombrarà una Comissió Específica integrada per el/la Secretari/ària i un altre membre de la Junta Directiva que aprovarà o denegarà la concessió de patrocini institucional, amb la confirmació del També procedirà a respondre per escrit i/o per correu electrònic, a través de la Secretaria Tècnica de la SCHTA, l’acceptació plena, l’acceptació condicionada o el rebuig de la sol·licitud. A més, informarà la Junta Directiva de les sol·licituds rebudes i de l’acceptació o denegació de les mateixes en la següent reunió ordinària. Les decisions finals no es podran recórrer. Els criteris que utilitzarà la comissió per a la valoració de les sol·licituds seran els següents:
 • Finalitat de difusió, expansió, promoció de coneixements i tècniques relacionats amb la Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular
 • Repercussió de l’activitat en la comunitat, valorada segons el nombre d’inscripcions previstes i/o d’institucions
 • Continguts docents del programa científic i caràcter innovador dels temes que s’abordin.
 • Nivell d’impacte científic dels
 • Control d’assistència i sistema d’avaluació de coneixements.
 • Avaluació de la satisfacció dels participants quant a l’activitat científica.
 • Àmbit de l’activitat científica.
 1. Poden rebre el PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCHTA les següents activitats científiques:
 • Congressos, Reunions i Simposis d’altres institucions i empreses els continguts dels quals estiguin directament relacionats amb temes de l’àmbit de la Hipertensió Arterial i Risc
 • Projectes de
 • Llibres i
 • Documents de consens i guies diagnòstic-terapèutiques.
 • Software relacionat amb la Hipertensió Arterial i Risc
 • Pàgines Web amb continguts relacionats amb la Hipertensió Arterial i Risc
 • Cursos on line de temes relacionats amb la Hipertensió Arterial i Risc
 • Qualsevol altra activitat científica d’interès per a la Hipertensió Arterial i Risc
 1. La sol·licitud de PATROCINI la realitzaran els organitzadors de l’activitat i/o
 2. La sol·licitud serà remesa al/la Secretari/ària de la SCHTA amb almenys 3 setmanes d’antelació a la data prevista per a l’ inici de l’activitat. En la sol·licitud caldrà fer constar:
 • Títol i objectius de l’activitat
 • Nom o noms de les persones o institucions que organitzin l’activitat.
 • Dates, lloc i el programa, en el que constaran els temes a desenvolupar i els ponents (Programa Científic).
 • Nombre estimat de persones que assistiran o realitzaran l’activitat. En el seu cas, nombre d’exemplars de la primera edició.
 • Quota d’inscripció.
 • Una declaració explícita que si la SCHTA concedeix el patrocini, això no implica cap vinculació amb els aspectes organitzatius i financers de l’Activitat Científica.
 1. Haurà de dipositar-se a la Secretaria Tècnica de la SCHTA un exemplar del programa definitiu de l’activitat o de qualsevol altre tipus de publicació que es pot enviar per correu postal o correu electrònic.
 2. La concessió del Patrocini implica l’aportació d’una compensació econòmica a la Fundació SCHTA per part dels organitzadors, en funció de les condicions que s’esmenten a continuació. La seva finalitat és compensar les despeses d’avaluació de l’activitat i col·laborar a la promoció científica de la D’acord amb això, aquesta aportació econòmica variarà segons la condició del sol·licitant i la seva relació amb la SCHTA, segons el tipus d’activitat, el contingut i la qualitat del programa científic, i segons el nombre previst d’inscrits (o d’exemplars a editar, si és el cas). Les Empreses declarades col·laboradores de la Fundació SCHTA estaran exemptes d’aquesta aportació.

Aquesta normativa queda aprovada en la Reunió Ordinària de la Junta Directiva de la SCHTA del dia 29 de maig de 2013.

Activitat promoguda per un membre de la SCHTA

Quan una activitat sigui promoguda per un o diversos membres de la SCHTA i compleixi els criteris d’aval, aquest es concedirà sense cap cost, en cas de no tenir finançament.

Activitat promoguda per investigadors no socis de la SCHTA o per una societat científica o fundació de recerca

Quan una activitat sigui promoguda per un o diversos investigadors no pertanyents a la SCHTA, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l’aval i s’abonarà la quota establerta de 300 € (IVA a part)

Activitat promoguda per una empresa privada

Quan una activitat sigui promoguda una entitat privada, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l’aval i s’abonarà la quota establerta de 1500 € (IVA a part).

Si l’empresa té el caràcter de col·laboradora de la SCHTA, la quota serà de 500 € (IVA no inclòs)